مرور: حقیقت؟

ارغوان وطنیار ګاونډیان د خپلو سیاسي او اقتصادي ګټو په موخه سیاسي او مذهبي ابزار کاروي، د خپلو سیاسي مهرو نه سیاسي او فرهنګي استفاده کوي…

ليکوال: عبدالله زاهد د نړۍ اکثريت کفري او ډيموکراتيک ملکونه د اسلامي امارت مخالفت کوي، دښمني يې کوي؛ د دوی د دښمنۍ ريښې له اوس څخه…

ليکوال: عبدالله زاهد کمونيستانو د وطن دوستۍ نارې وهلې خو وطن يې روسانو ته تسليم کړ، يوې خواته يې د کور کالو ډوډۍ نغاره ډنګول بل…

ارغوان وطنیار د ملګرو ملتونو په نوم سازمان د غرب د استخباراتو د تصمیم نېونې مرجع ده، له تاسیس تر اوسه یې د هغوی د اوامرو…