مرور: تورې څېرې

لیکوال: امید افغان ګلبدين حکمتیار چې په اوويايمه لسيزه کې د شوروي اتحاد په وړاندې د افغانانو د يوه ټولي مشرې کوله او يو سپيڅلی جهاد…

محمد فیصل دوبۍ لیکس؛ د جمهوریت چارواکو د افغانستان د ابادۍ په پیسو دوبۍ کې کورونه اخیستي ديدوبۍ لیکس د ۵۸ سازمانونو ۷۴ ژورنالستانو د خپلو…

ليکوال: اېمل پښتون د طالبانو پر وړاندې د مقاومت جبهه، د پنجشیر مقاومت یا دوهم مقاومت دا د شمالي ټلوالې د پخوانیو غړو او د طالبانو…

لیکوال: اېمل پښتون توند خویه او بې رحمه دوستم، چې نوم یې عبدالرشید د عبدالرحیم زوی دی. هغه د قزاق ازبک د جوزجان ولایت په خواجه…