مرور: تبصرې

ليکوال: عبدالله زاهد د نړۍ کفارو، استخباراتو همېش هڅه کړې چې د افغانانو ذهن سازي وکړي؛ د افغان حکومت مخالف يې ودروي او د دوی منځ…