مرور: پرتله

نوین ساپی د جمهوریت په شل کلنه دوره کې چې د رغاونې کوم کارونه ترسره شوي او د طالبانو دوه او یا څه باندې دونیمو کلنو…

لیکوال: اېمل پښتون اړینه ده چې وویل شي، په ډېرى روسي رسنيو کې مسعود د يو ستر برجسته شخصیت په ډول انځور شوی و. روسي رسنيو…

عبدالله زاهد افغانستان کې ډېرې ډلې او نظامونه جوړ سوي او هرې ډله يو ښايسته غوندي شعار انتخاب کړی وي، چې په همدغو شعارونو يې ولس…