مرور: Blog

Your blog category

لیکوال: شمس الله شهير کفري نړۍ چې د ناټو تر نامه لاندې يې په افغانستان کې د ماتې خوب ليدلی وو، تر ماتې وړاندې یې د…